Jump to content

Akladakis

Administrators
 • Content Count

  2585
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Akladakis

 1. Μάλλον με τον Forefront identity Manager 2010 που είναι το νεώτερο προιόν. Και φυσικά με scripts αν πρόκειται για λίγα και σχετικά σταθερά στοιχεία.
 2. Θέση προγραμματιστή πολυμέσων ζητεί να καλύψει το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Απαραίτητα προσόντα: Άριστη γνώση Adobe Director 11.5, Adobe Flash (action-script 3), βάσεων δεδομένων · Ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον MAC DOS και Windows · Εμπειρία στην υλοποίηση εκπαιδευτικών εφαρμογών και παιχνιδιών · Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες · Πέντε χρόνια προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση · Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας · Επιθυμητές γνώσεις στην ανάπτυξη εφαρμογών σε smartphones /tablets θα ληφθούν σοβαρά υπόψη. Περιγραφή θέσης: Ο/ η κατάλληλος /-η υποψήφιος/ -α θα ενταχθεί στο τμήμα Διαδικτύου Πολυμέσων και Κινηματογραφικών Παραγωγών ( http//multimedia.ime.gr/ ) του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη διαδραστικών εκθεμάτων, πολυμεσικών παρουσιάσεων και εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ιδιωτική ιατρική ασφάλεια, συνεχής εκπαίδευση, σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές εξέλιξης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση jobs@ime.gr ,αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης «Προγραμματιστής Πολυμέσων» (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4-5-2011)
 3. afotakel: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταχ. δ/νση: Άνιος Λουκάς - 65404 ΚΑΒΑΛΑ Αρ. προσ: 3/2011 Πληροφορίες: Τοπτσή θεοφιλίτσα Τηλέφωνο: 2510-462160 FAX: 2510-462160 ΑΔΑ:4ΑΓΧ469108-9 ΚΑΒΑΛΑ 29/4/2011 Αρ. πρωτ.: 620 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Καβάλας (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πέντε (5) θέσεων εξωτερικών συνεργατών με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους μερικής απασχόλησης, μετά από διαδικασία συνέντευξης και δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου «Ολοκληρωμένη ψηφιακή γέφυρα μεταξύ ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών οργανισμών ("Integrated digital bridge between academic and business organizations", ακρωνύμιο έργου IDBABO)» που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013». Σημειώνεται ότι όπου χρειάζεται η Επιτροπή δύναται να εξετάσει τους υποψηφίους σε πρακτικά θέματα του αντικειμένου τους για τη διαπίστωση των δεξιοτήτων που κατέχουν. Ειδικότερα: ΘΕΣΗ Ν° 1 (Υπεύθυνος Ανάπτυξης Ecbctpuovnc PIMS-Profit Impact of Market Strategy και Innovation Gap Analysis) Απαιτούμενα Προσόντα ο Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο της αλλοδαπής ο Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης στα Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα ο Διδακτορικός τίτλος στα Πληροφοριακά Συστήματα ο 3ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ο Άριστη γνώση Αγγλικών Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση σε πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα (επικυρωμένα) που αποδεικνύουν τα ζητούμενα προσόντα. Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αποσταλούν σε φάκελο στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού, ΤΕΙ Καβάλας, Άγιος Λουκάς, 65404 έως και τις 17/5/2011. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προκήρυξη, δίνονται στο τηλέφωνο 2510 462160 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Νικόλαος Θερίου Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του T.E.I. Καβάλας Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/4ΑΓΧ4691Ο8-9 Πηγή: Διαύγεια Ημερομηνία ανάρτησης: 29-4-2011 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση σε πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα (επικυρωμένα) που αποδεικνύουν τα ζητούμενα προσόντα. Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αποσταλούν σε φάκελο στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού, ΤΕΙ Καβάλας, Άγιος Λουκάς, 65404 έως και τις 17/5/2011. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προκήρυξη, δίνονται στο τηλέφωνο 2510 462160 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Νικόλαος Θερίου Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του T.E.I. Καβάλας Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/4ΑΓΧ4691Ο8-9 Πηγή: Διαύγεια Ημερομηνία ανάρτησης: 29-4-2011
 4. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, με Ιδρυμ. Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κ. Ε. Πετρίδου, προτίθεται να αναθέσει για συγκεκριμένα διαστήματα, δηλαδή από 15/05/2011 έως 31/12/2011, με σύμβαση έργου σε ένα (1) άτομο την: Τεχνική Υποστηρικτική λειτουργία των εργαστηρίων του έργου «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1.Να είναι άριστοι γνώστες του εν λόγου αντικειμένου σε ότι αφορά τόσο το λειτουργικό (Ειδικά προγράμματα BUSINESS plan), αλλά και να δύνανται να επισκευάσουν βλάβες Η/Υ 2. Να έχουν μακράν εμπειρία σε σχετικά αντικείμενα. 3. Να είναι διαθέσιμοι οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και να δύνανται να προσέρχονται στους χώρους του ΑΠΘ σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την κλήση τους. Η υποβολή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών θα γίνεται κάθε μέρα 10-12 στο γραφείο του Καθηγητού κ. Στεργιούδη Γ. στο Τμήμα Φυσικής 4ος όροφος κτήριο Θ. Ε. του ΑΠΘ μέσα σε ένα 15ήμερο από την ανάρτηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια». Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση (διατίθεται στην ιστοσελίδα www.rc.auth.gr ) 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 3. Αντίγραφα τίτλων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 998085 καθημερινά από 11.00 -12.00 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθηγήτρια Σοφία Α. Κουΐδου-Ανδρέου Αντιπρύτανις Το κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/4ΑΓΝ46Ψ8ΧΒ-Ξ9 Πηγή: Διαύγεια Ημερομηνία ανάρτησης: 28-4-2011
 5. Γιατί μας την αφήνεις όμως? Δεν το βλέπεις σαν καλή ευκαιρία?
 6. Κάτι δεν είχες γράψει καλά στα συγκεκριμένα κλειδιά. Δυστυχώς το έχουμε ξαναδεί.
 7. Επίσης ξαναλέω ότι Ανοιχτού κώδικα = ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δωρεάν. Είναι μια λούμπα που πέφτουμε συχνά. Το σχόλιο μου αναφερόταν στην παρατήρηση πως αφού δεν τα πληρώνουμε μπορεί να είναι λιγότερο ασφαλή, οπότε και διατύπωσα την παρατήρηση πως αυτό δεν ισχύει. Προφανώς και το αντίθετο. Και επειδή ο Θάνος αναφέρει το mozilla, σας θυμίζω πως και οι IE είναι free. Αλλο free/paid και άλλο ανοιχτού/κλειστού κωδικα. ΑΠλό κι όμως το μπερδέυουμε συχνά. π.χ. Φίλος μου λεει θα πάρω 50 slates με android για μια εταιρική εφαρμογή. Του συστήνω να κοιτάξει το θέμα της ασφάλειας και διαχειρισημότητας. Android = open αλλά και το slate και η ανάπτυξη εφαρμογής έχουν κόστος επάνω τους.
 8. Οχι δεν σχετίζεται με αυτό. Απόδειξη θα ήταν να φτιάξεις και ένα 32 bit boot image και να δοκιμάσεις. Γενικά το boot image είναι μόνο για την εκκίνηση, μετά ο client συνδέεται στον WDS και κατεβάζει την λίστα απο κει. Οπότε ας αναζητήσουμε αλλού το πρόβλημα.
 9. Forefront Identity Manager 2010 πλέον (FIM)
 10. Οπότε δεν μένει παρά να ανοίξουμε ένα ακόμα thread που να λέει , τα προγράμματα ανοικτού κώδικα ...ΔΕΝ... είναι δωρεάν, και δεν είναι ούτε φτηνά. Ακόμη καλύτερα ο "τσάμπας πέθανε" ή δεν υπήρξε ποτέ.
 11. Γιάννη, καλωσήρθες στην οικογένεια των bloggers. Η πρώτη σου προσπάθεια είναι πολύ καλή. Περιμένουμε συνέχεια με ...κατεγηστικό ρυθμό. Καλή αρχή !!!
 12. Σύντομα περιμένουμε και την τελική έκδοση
 13. The Bank for International Settlements (BIS) is an international financial institution that promotes central bank cooperation and provides banking services exclusively to central banks. Based in Basel, Switzerland, with representative offices for Asia and the Pacific in Hong Kong SAR and for the Americas in Mexico City, the BIS has staff from some 50 countries. The BIS seeks a Senior Business Analyst / Developer for the BIS headquarters in Basel, Switzerland.The Bank for International Settlements (BIS) is an international financial institution that promotes central bank cooperation and provides banking services exclusively to central banks. Based in Basel, Switzerland, with representative offices for Asia and the Pacific in Hong Kong SAR and for the Americas in Mexico City, the BIS has staff from some 50 countries. The BIS seeks a Senior Business Analyst / Developer for the BIS headquarters in Basel, Switzerland. http://sh.webhire.com/servlet/av/jd?ai=550&ji=2539675&sn=i
 14. https://erecruit.wipo.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?jobinfo_uid_c=24422&vaclng=enω (από χρήστη afotakel)
 15. Από χρήστη heavyaris καλησπέρα, ψαχνω μια εταιρεία στην θεσσαλονίκη ή Λάρισα να αναλάβει για λογαριαμό εργαστηρίου παραγωγής κοσμημάτων να δημιουργήσει ένα συστημα παραγελιοληψίας - διαχείρισης αποθήκης, όπου το κομμάτι παραγγελιοληψίας να είναι και web based, αλλά να μοιράζεται σε πρόγραμμα προς εγκατάσταση σε περίπτωση που δεν διαθέτει ο πελάτης πρόσβαση στο διαδίκτυο και το κομμάτι διαχείρισης αποθήκης να είναι λογισμικό εγκατεστημένο (όχι web based). ευχαριστώ.
 16. http://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/other/nrc-5091.html
 17. Χρόνια πολλά σε όλους απο τους Mods του autoexec.gr
 18. Στο πλαίσιο είχα δει, όπως και στα vodaphone stores
 19. Απλά φρόντισε να έχεις την σωστή έκδοση του WAIK
 20. Νομίζω ότι το πρόβλημα βρίσκεται στον τρόπο δημιουργίας του boot image. Προτείνω να βάλεις το boot.wim απο ένα windows 7 or Windows 2008 R2 iso(να το κάνεις import στον WDS) κατήργησε ότι άλλο έχεις κάνει και νομίζω ότι θα σου λυθούν όλα τα προβλήματα Αυτό το boot.wim κάνει και για pxe boot και για την διμιουργία WinPE iso αλλά και για την δημιουργία capture
 21. Κάθε άλλο, απλά δεν έγινε κάποιο τον Απρίλιο. Εγινε μάλιστα πείραμα να μετακινηθούν Σάββατο με μεγάλη επιτυχία. Ο Χρήστος μπορεί να μας πει περισσότερα
 22. Όπως τα λέει ο giotis. Ετσι δουλεύει το WDS capture
 23. Θέλει να κάνεις join δημιουργώντας εναν λογαριασμό
 24. Δυστυχώς για τις εκδηλώσεις αυτές δεν υπάρχει υποδομή βιντεοσκόπισης
×
×
 • Create New...