Jump to content

ΕΛΚΕ ΑΠΘ


Recommended Posts

(Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης έργου)
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής
Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ», και του υποέργου με τίτλο «Υπηρεσίες ανάδειξης της πνευματικής
παραγωγής του ΑΠΘ», του προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Χρήστο Μπαμπατζιμόπουλο, καθηγητή Γεωπονικής
Σχολής, προτίθεται να αναθέσει για διάστημα 24 μηνών και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό
74.240,00 €, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
1. Ένα (1) άτομο σε θέση αναλυτή προγραμματιστή
2. Ένα (1) άτομο σε θέση αναλυτή προγραμματιστή με εμπειρία σε πληροφοριακά συστήματα
μηχανοργάνωσης βιβλιοθηκών
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
Γενικά προσόντα
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τους πολίτες των κρατών της Ε.Ε., απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία
αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής.
Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν
και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την

ισοτιμία των τίτλων αυτών ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο
Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ουσιαστικά προσόντα
Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών
Οργανωτικότητα και αποτελεσματικότητα

Περιγραφή θέσεων
ΕΠ1 -Ένα (1) άτομο σε θέση αναλυτή προγραμματιστή με σύμβαση ανάθεσης έργου
Ειδικά απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο/Δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής:
Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Σχολής Θετικών Επιστημών με μεταπτυχιακό
τίτλο στην επιστήμη της πληροφορικής ή αποδεδειγμένη τρίχρονη εργασιακή εμπειρία σε
αντίστοιχη θέση,
-Αποδεδειγμένη (βάσει εργασιακής εμπειρίας ή σπουδών) γνώση τεχνολογιών πληροφορικής
-Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν
-Εργασιακή εμπειρία στον τομέα της πληροφορικής και της ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών
-Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων ή σε συναφές
αντικείμενο.
-Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στην ανάπτυξη ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
-Γνώση προγραμματισμού με γλώσσες PHP, Python, Java
-Γνώση ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών σε περιβάλλοντα CMS όπως Joomla ή Wordpress
-Γνώση διαχείρισης και ανάπτυξης βάσεων δεδομένων σε RDMS όπως MySQL, Sybase, Oracle
-Γνώση εγκατάστασης και διαχείρισης εξυπηρετητών (Apache Web Server, IIS)
-Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων. Εγκατάσταση και διαχείριση των: Windows, Unix, Linux
ΕΠ2 -Ένα (1) άτομο σε θέση αναλυτή προγραμματιστή με εμπειρία σε πληροφοριακά συστήματα
μηχανοργάνωσης βιβλιοθηκών με σύμβαση ανάθεσης έργου
-Πτυχίο/Δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής:
Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Σχολής Θετικών Επιστημών με μεταπτυχιακό
τίτλο στην επιστήμη της πληροφορικής ή αποδεδειγμένη τρίχρονη εργασιακή εμπειρία σε
αντίστοιχη θέση,
-Αποδεδειγμένη (βάσει εργασιακής εμπειρίας ή σπουδών) γνώση τεχνολογιών πληροφορικής
-Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στη μηχανοργάνωση ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών
- Άριστη γνώση διαχείρισης βάσεων δεδομένων (κατά προτίμηση Sybase και MySQL)
-Γνώση των βιβλιοθηκονομιών διαδικασιών και προτύπων καταλογογράφησης (MARC 21)
-Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων βιβλιοθηκών που
χρησιμοποιούνται στην ΒΚΠ - ΑΠΘ όπως Horizon, Cdsware Invenio, QuestionPoint, OJS
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν
-Εμπειρία στην εκπόνηση μελετών για έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση
-Εμπειρία στη χρήση της γλώσσας SQL για την ανάπτυξη εφαρμογών σε βάσεις δεδομένων (Sybase,
MySql, Oracle, SQL Server)
-Εμπειρία στη σύνταξη στατιστικών εκθέσεων με χρήση εργαλείων αναφορών
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στην
Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, μέσα σε ένα 10ήμερο από την επομένη της ανάρτησης της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Διαδίκτυο (πρόγραμμα «Διαύγεια»). Προθεσμία
Υποβολής: 02/01/2012
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
2. Αντίγραφα τίτλων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο
που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.
Αξιολόγηση των προτάσεων:
Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται
εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον/τους
επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.

Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να
πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στα
πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης το προϋπολογισθέν ποσό της νέας σύμβασης θα είναι
ανάλογο του ποσού της προηγούμενης σε σχέση με το διάστημα της παράτασης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310
995354 (Κεντρική Βιβλιοθήκη).

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Καθηγήτρια Σοφία Α. Κουΐδου-Ανδρέου Αντιπρύτανις

Το κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://et.diavgeia.gov.gr/f/auth/ada/45Ψ946Ψ8ΧΒ-ΝΟΦ
Πηγή: Διαύγεια

Link to comment
Share on other sites

 Share

×
×
  • Create New...